Akita Fine Artists Association       2017.11.15update

■ List of Akita Fine Artists Association Members 2017 


Adviser   
Saito Noboru ◆Jiyu bijutsu
Honorary member
Ito Yasuo  ◆Shinseisaku
Yamagata Hachiro ◆Nikikai
Honorary member
Watanabe Shoji ◆Nikikai


painting 

 ◆Aizawa Kenichi ◆Gendaibijutsuka kyokai
 Aihara Noriko  ◆Shutai bijutsu
 
 Aso Makiko  ◆Shutai bijutsu
 Arakawa koichi ◆Shunyokai
 Ando Hiroshi  ◆Independent

 
 Igarashi yuko  ◆Ichiyokai
 Ishiguro Atsuko ◆Nikakai
 Ishizuka Yo  ◆Modern art
 Ishizuka Yosaku◆Dokuritsu bijutsu
 Ishiyama Ryoichi ◆Shutai bijutsu

 Ichikawa Heihachi◆Independent◆
 Ito Sanae   ◆Independent
 
 Ito Takashi ◆Independent
 Ito Yasuo  ◆Shinseisaku
 Ito Yoichiro  ◆Nichiyokai

 Ito Yoshito ◆Independent
 Imai Koichi ◆Dokuritsu bijutsu
 Urashima Seietsu◆Nikikai
 Enoki Eriko  ◆Ichiyokai
 Oosuga Tsutomu ◆DaiichiBijyutsu
 Ootsuka Naoko ◆Kokugakai
 Ootomo Keiko ◆Shutai bijutsu

 Oohara Masamitsu ◆Nikakai
 
 Kashio Nao  ◆Independent
 Kato Shinichi ◆Daiichi bijyutsu

 Kawamura Akira ◆Independent
 Kiyama Kei   ◆Jiyu bijutsu
 Kyo Fusako  ◆Kokugakai
 Kimura Katsumi ◆Jiyu bijutsu
 Kudo Kazuo  ◆Zennihonshashinrenmei

 Kudo Eibin  ◆Jiyu bijutsu
 Kotanagi noriko ◆Nikikai
 Kodama Ritsuko ◆Ichiyokai
 Kobayashi Minoru◆Independent
 Saito Kyoko ◆Independent
 Saito Akemi ◆Suisai Renmei
 Saito Noboru ◆Jiyu bijutsu
 
 Sasaki Atsuko ◆Jiyu bijutsu

painting

 Sasaki Shingo ◆Independent
 Sasaki Hisataka ◆Modern art
 
 Sato Koso  ◆Independent
 Sato Sohei  ◆Nikakai

 Sato Takezo  ◆Ougenkai
 Sato Megumi ◆Dokuritsu bijutsu
 Shibuya Shigehiro◆Independent
 George Jarvis ◆Tokakai
 Sugawara Misao ◆Ichiyokai
 Sugano Yukie ◆Jiyu bijutsu

 Suzuki Tsukasa ◆Nikikai
 Suzuki Miyako ◆Independent
 Takahashi Akiko Ichiyokai
 

 Taguchi Atsuko ◆Jiyu bijutsu
 Taguchi Masako ◆Nikikai
 Tamao Keiko  ◆Nikikai
 Tsutsui Yoshiaki◆France geijyutsukakyoukai

 Togashi Koichi ◆Shutai bijutsu
 Togashi Hideko◆Dokuritsu bijutsu
 Naito Akira  ◆Daiichi bijutsu
 Nakamichi Humio◆Suisai renmei
 Nagase Izumi ◆Kokugakai・Jhoryugakakyokai
 Nishino Mika◆Independent

 Nitta Chima  ◆Ougenkai
 Hashimoto Etsuko ◆Independent
 Hatakeyama Hiroshi ◆Dokuritsubijutsu
 Hiraga Tomiko ◆Suisai Renmei
 Fukuda Takeshi ◆Nikikai
 Fujita Kanoko ◆Ougenkai
 Fujiwara Aoi ◆Independent

 Funaki Akiko  ◆Jiyu bijutsu
 Funaki Koichi  ◆Independent
 Honjo Eiichi  ◆Daiichi bijutsu
 Matsumura Rokuya ◆Sankikai
 Matsuyama Keiko ◆Ichiyokai

painting


 Marutani Megumi ◆Shutai bijutsu
 Mitani Ayako  ◆Nikikai
 Mino Toshiyuki ◆Jiyu bijutsu
 Miyakoshi Ryuichi Independent
 Murakami Ayaru ◆Nikikai
 Morita Keiko  ◆Jiyu bijutsu
 Yanagisawa Kunko ◆Ougenkai

 Yamagata Hachiro ◆Nikikai
 Yuri Yaichi◆Shinbijutsusakka kyokai
 Yoshida Yasuo ◆Shinbijutsusakka kyokai
 
 Watanabe Kikuzo ◆Ichiyokai

sculpture 


 Ito Hiromi  ◆Hakujitsu kai
 Oomori koji  ◆Nicchokai
 Oka kyozo   ◆Nikikai
 Ogasawara Hiroshi ◆Nikikai
 Kasahara Yukio ◆Independent

 Kamata Toshio ◆Nikikai
 Kudo Nao   ◆Nikakai
 Koyanagi Chikara ◆Shinseisaku
 Sato Kazuo  ◆Jiyu bijutsu
 Sugawara Akiko ◆Independent

 Nishimura Hiroe ◆Modern art
 Habuka Susumu ◆Independent
 Minagawa Kazaemon ◆Nitten
 Minagawa Yoshihiro◆ Gendainihonchoukokusakkarenmei
 Watanabe Shoji ◆Nikikai