Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2016 painting■
No4(oil painting・print art)
Nakamichi Fumio・
Tsuioku・
F100


Nagase Izumi・
4banme no Tsuchi・
変30号


Nishino Mika・
Kuukyo・
F100


Hatakeyama Hiroshi・
Hoppouaika・
P100


Hiraga Tomiko・
Invito a ROMA・
F80


Fukuda Takeshi・
Taete Ikutabino Aki・
S100


Fujita Kanoko・
Aoi Kaze・
F100


Fujiwara Aoi・


Funaki Akiko・
Kaze no Skuriin・
F80


Funaki Koichi・
Kimi no Inai Sekai・
M60


Honjo Eiichi・
Funen・
F80


Matsumura Rokuya・
Ki no KehahiーM16・
S100


Marutani Megumi・
Chokai Sanyou・
F30


Mitani Ayako・
Karinα・
F100


Mino Toshiyuki・
AREAーKure・
F100


Miyakoshi Ryuichi・
Kaze no Uta・
P50


Murakami Ayaru・
Aki no Hi・
M60


Morita Keiko・
En・
F100


Yanagisawa Kunko・
Futatsu no Shouten・
F100


Yamagata Hachiro・
Hana・
F30


Yoshida Yasuo・
M・O-shan・
F100


Watanabe Fukiko・
Jakuryo Kouka・
S100