Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition2016 sculpture■
No1(sculpture)Ito Hiromi◆・
Daichi no Me・
350cmw.


Oomori koji◆・
Nigetagaru Boku no Neko・
120cmh.


Oka kyozo◆・
Gyoshin・
60cmh.


Ogasawara Hiroshi◆・
Gakusei・
175cmh.


Kasahara Yukio◆・
Asahi no Kiseki・
45cmh.


Kamata Toshio◆・
Miss Angara・
185cmh.


Kudo Nao◆・
Suuho no Shiroi Uma・
240cmh.


Sato Kazuo◆・
Zazou・
72cmh.


Sugawara Akiko◆・
Rou・
88cmh.


Nishimura Hiroe◆・
Tekusucha-・
35cmh.


Habuka Susumu
◆・
[Kumo no Ito]no Sekai・220cmh.


Minagawa Kazaemon◆・
Showo no Jidai・
120cmh.


Minagawa Yoshihiro◆・
Android・
45cmh.


Watanabe Shoji・
Kabe・
76cmh.