Akita Fine Artists Association       

■Akita Fine Artists Association exhibition2007 painting■
No4(oil painting・print art)


Nara Hiroshi
Haisen
100F


Nitta Chima
Ame no Ato
100S


Hashimoto Etsuko Genei
100F


Hatakeyama Hiroshi Hoppou Aika
130F


Hayata Kanichi Funakoshi fukin nite
43×52cm


Funaki Akiko
Kaze no Screen
100F


Funaki Koichi Yorisou
80M


Honjo Eiichi
Ushio Koukaikaisoufu 100F・


Matsumura Rokuya Fuuuuu
100S


Marutani Megumi Chi・Hokui40do
130F


Mitani Ayako CORRIDOR
Yume Kairou 100F


Mino Toshiyuki Shizukanaru Koku’07
100F・


Murakami AyaruMorita Keiko
Kei
100F


Yamagata Hachiro Hamagaki
150P


Yamamoto TadashiYuri Yaichi
Sakuhin
30F


Yoneya Yuko
Toudo
73×55cm


Watanabe Kikuzo Yukiguni Kaisei
130F