Akita Fine Artists Association       2007.2.1update

■ List of Akita Fine Artists Association Members 2006 

■Adviser   Aizawa Kenichi ◆Gendaibijutsuka kyokai

■Honorary Member Ikeuchi Mokichi◆Jiyu bijutsu  Himori Ryuichiro◆Dokuritsubijutsu   Abe Yonezo◆Shinseisaku

painting

 Aihara Noriko  ◆Shutai bijutsu
 Akiyama Mitsuo ◆Nikikai
 Aso Makiko  ◆Shutai bijutsu
 Arakawa akoichi ◆Shunyokai
 Ando Hiroshi  ◆Independent

 Igarashi yuko  ◆Ichiyokai
 Ishiguro Atsuko ◆Nikakai
 Ishizuka Yo  ◆Modern art
 Ishizuka Yosaku◆Dokuritsu bijutsu
 Ishiyama Ryoichi ◆Shutai bijutsu

 Ichikawa Heihachi◆Independent
 Ito Daijiro  ◆Independent
 Ito Takashi ◆Kokugakai
 Ito Yasuo  ◆Shinseisaku
 Ito Yoichiro  ◆Nichiyokai

 Ito Yoshito ◆Independent
 Imai Koichi ◆Dokuritsu bijutsu
 Urashima Seietsu◆Nikikai
 Enoki Eriko  ◆Ichiyokai
 Ootomo Keiko ◆Shutai bijutsu

 Oohara Masamitsu ◆Nikakai
 Kagabu Kiyoharu◆Dokuritsu bijutsu
 Kashio Nao  ◆Jiyu bijutsu
 Kaneko Yoshitsugu◆Nichiyokai
 Kamei Koreko ◆Sankikai

 Kawamura Akira ◆Independent
 Kiyama Kei   ◆Jiyu bijutsu
 Kimura Katsumi ◆Jiyu bijutsu
 Kudo Kazuo  ◆Nikikai
 Kudo Zenichiro ◆Independent

 Kudo Eibin  ◆Jiyu bijutsu
 Kotanagi noriko ◆Nikikai
 Kobayashi Minoru◆Independent
 Saito Noboru ◆Jiyu bijutsu
 Sasaki Atsuko ◆Jiyu bijutsu

painting

 Sasaki Shingo ◆Independent
 Sasaki Hisataka ◆Modern art
 Sato Kaname ◆Nikikai
 Sato Koso  ◆Independent
 Sato Sohei  ◆Nikakai

 Sato Takezo  ◆Ougenkai
 Sato Megumi ◆Dokuritsu bijutsu
 Shibuya Shigehiro◆Independent
 George Jarvis ◆Tokakai
 Sugawara Misao ◆Ichiyokai

 Suzuki Tsukasa ◆Nikikai
 Suzuki Miyako ◆Independent
 Senbokuya Seiko ◆Ichiyokai
 Takahashi Isao ◆Independent
 Takahashi Soji ◆Ichiyokai

 Taguchi Atsuko ◆Jiyu bijutsu
 Taguchi Masako ◆Nikikai
 Tamao Keiko  ◆Nikikai
 Tsutsui Yoshiaki◆Jiyu bijutsu
 Terui Shigeo ◆Daiichi bijutsu

 Togashi Koichi ◆Shutai bijutsu
 Togashi Hideko◆Dokuritsu bijutsu
 Naito Akira  ◆Daiichi bijutsu
 Nakamichi Humio◆Suisai renmei
 Nagase Izumi ◆Kokugakai

 Nara Hiroshi ◆Ougenkai
 Nitta Chima  ◆Ougenkai
 Hashimoto Etsuko ◆Ugenkai
 Hatakeyama Hiroshi ◆Dokuritsubijutsu
 Hayata Kanichi ◆Independent

 Fujiwara   ◆Issen bijutsu
 Funaki Akiko  ◆Jiyu bijutsu
 Funaki Koichi  ◆Independent
 Honjo Eiichi  ◆Daiichi bijutsu
 Matsumura Rokuya ◆Sankikai

painting


 Marutani Megumi ◆Shutai bijutsu
 Mitani Ayako  ◆Nikikai
 Mino Toshiyuki ◆Jiyu bijutsu
 Murakami Ayaru ◆Nikikai
 Morita Keiko  ◆Jiyu bijutsu

 Yamagata Hachiro ◆Nikikai
 Yamamoto Tadashi ◆Independent
 Yuri Yaichi◆Shinbijutsusakka kyokai
 Yoneya Yuko  ◆Nihon hanga kyokai
 Watanabe Kikuzo ◆Ichiyokai

sculpture

 Ito Hiromi  ◆Hakujitsu kai
 Oomori koji  ◆Nicchokai
 Oka kyozo   ◆Nikikai
 Ogasawara Hiroshi ◆Nikikai
 Kasahara Yukio ◆Independent

 Kamata Toshio ◆Nikikai
 Koyanagi Chikara ◆Shinseisaku
 Sato Kazuo  ◆Jiyu bijutsu
 Nishimura Hiroe ◆Modern art
 Minagawa Kazaemon ◆Nitten

 Minagawa Yoshihiro◆Independent
 Rei Miyoko  ◆Independent
 Watanabe Shoji ◆Nikikai
 Watanabe Shunzo◆Chokoku renmei

total 98