BACK         Akita Fine Artists Association       2006.1.16update

■ List of Akita Fine Artists Association Members 2005 

■Adviser   01 Aizawa Kenichi ◆gendaibijutsuka kyokai

■Honorary Member 01 Ikeuchi Mokichi◆Jiyu bijutsu  02 himoriryuichiro◆Dokuritsubijutsu   03 Abe Yonezo◆Shinseisaku

painting

01Aihara Noriko  ◆Shutai bijutsu
02Akiyama Mitsuo ◆Nikikai
03 Arakawa akoichi ◆Shunyokai
04 Ando Hiroshi  ◆Independent
05 Igarashi yuko  ◆Ichiyokai

06 Ishiguro Atsuko ◆Nikakai
07 Ishizuka Yo  ◆Modern art
08 Ishizuka Yosaku◆Dokuritsu bijutsu
09 Ishiyama Ryoichi ◆Shutai bijutsu
10 Ito Daijiro  ◆Independent

11 Ito Takashi ◆Kokugakai
12 Ito Yasuo  ◆Shinseisaku
13Ito Yoichiro  ◆Nichiyokai
14 Ito Yoshito ◆Independent
15 Imai Koichi ◆Dokuritsu bijutsu

16 Urashima Seietsu◆Nikikai
17 Enoki Eriko  ◆Ichiyokai
18 Ooshima Yukio◆Dokuritsu bijutsu
19Ootsuka Hiroshi ◆Jiyu bijutsu
20Ootomo Keiko ◆Shutai bijutsu

21Oohara Masamitsu ◆Nikakai
22 Kagabu Kiyoharu◆Dokuritsu bijutsu
23 Nao Kashio  ◆Jiyu bijutsu
24 Kaneko Yoshitsugu◆Nichiyokai
25 Kamei Koreko ◆Sankikai

26 Kawamura Akira ◆Independent
27Kiyama Kei   ◆Jiyu bijutsu
28 Kimura Katsumi ◆Jiyu bijutsu
29 Kudo Kazuo  ◆Nikikai
30 Kudo Zenichiro ◆Independent

painting

31 Kudo Eibin  ◆Jiyu bijutsu
32Kotanagi noriko ◆Nikikai
33 Kobayashi Minoru◆Independent
34 Saito Noboru ◆Jiyu bijutsu
35 Sasaki Atsuko ◆Jiyu bijutsu

36Sasaki Shingo ◆Independent
37Sasaki Hisataka ◆Modern art
38Sato Kaname ◆Nikikai
39Sato Koso  ◆Independent
40Sato Sohei  ◆Nikakai

41Sato Takezo  ◆Ougenkai
42Sato Megumi ◆Dokuritsu bijutsu
43 Shibuya Shigehiro◆Independent
44 George Jarvis ◆Tokakai
45Suzuki Tsukasa ◆Nikikai

46Suzuki Miyako ◆Independent
47Senbokuya Seiko ◆Ichiyokai
48 Takahashi Isao ◆Independent
49 Takahashi Soji ◆Ichiyokai
50 Taguchi Atsuko ◆Jiyu bijutsu

51 Taguchi Masako ◆Nikikai
52Tamao Keiko  ◆Nikikai
53 Tsutsui Yoshiaki◆Jiyu bijutsu
54 Terui Shigeo ◆Daiichi bijutsu
55 Togashi Koichi ◆Shutai bijutsu

56 Togashi Hideko◆Dokuritsu bijutsu
57Naito Akira  ◆Daiichi bijutsu
58 Nakamichi Humio◆Suisai renmei
59Nagase Izumi ◆Kokugakai
60Nara Hiroshi ◆Ougenkai

61Nitta Chima  ◆Ougenkai
62 Hashimoto Etsuko ◆Ugenkai
63Hatakeyama Hiroshi ◆Dokuritsubijutsu
64Hayata Kanichi ◆Independent
65 Hujiwara non ◆Issen bijutsu

painting

66 Hunaki Akiko  ◆Jiyu bijutsu
67 Honjo Eiichi  ◆Daiichi bijutsu
68 Matsumura Rokuya ◆Sankikai
69 Marutani Megumi ◆Shutai bijutsu
70 Mitani Ayako  ◆Nikikai

71 Mino Toshiyuki ◆Jiyu bijutsu
72 Murakami Ayaru ◆Nikikai
73 Morita Keiko  ◆Jiyu bijutsu
74Yamagata Hachiro ◆Nikikai
75Yamamoto Tadashi ◆Independent

76 Yuri Yaichi◆Shinbijutsusakka kyokai
77Yoneya Yuko  ◆Nihon hanga kyokai
78 Watanabe Kikuzo ◆Ichiyokai

sculpture

01 Ito Hiromi  ◆Hakujitsu kai
02 Ootsuka Shuhei ◆Nikikai
03 Oomori koji  ◆Nicchokai
04 Oka kyozo   ◆Nikikai
05 Ogasawara Hiroshi ◆Nikikai

06 Kasahara Yukio ◆Independent
07 Kamata Toshio ◆Nikikai
08 Koyanagi Chikara ◆Shinseisaku
09 Sato Kazuo  ◆Jiyu bijutsu
10 Nishimura Hiroe ◆Modern art

11 Minagawa Kazaemon ◆Nitten
12 Minagawa Yoshihiro◆Independent
13 Rei Miyoko  ◆Independent
14 Watanabe Shoji ◆Nikikai
15 Watanabe Shunzo◆Chokoku renmei

total 97