BACK         Akita Fine Artists Association       2006.1.16update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2005 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■48th
exhibition 2004■2004.11.16〜21(9:00ー16:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword or thumbnail. display a list of thumbnail .


■ Guest Artists (Seoul Shohiku Fine Artists Association)■
Yeun-Kyon-Jo  Yeom-In-Sob 


●painting works1

Aizawa Kenichi
Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Arakawa akoichi
Ando Hiroshi
Igarashi yuko
Ishiguro Atsuko
Ishizuka Yo
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi

Ichikawa Heihachi
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro
Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Ootsuka Hiroshi

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kagabu Kiyoharu
Nao Kashio
Kaneko Yoshitsugu
Kamei Koreko
Kawamura Akira
Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo

 


●painting works2

Kudo Zenichiro
Kudo Eibin 
Kotanagi noriko
Kobayashi Minoru
Saito Noboru 
Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
Sato Koso 

Sato Sohei 
Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Suzuki Tsukasa
Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Takahashi Isao
Takahashi Soji

Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 
Tsutsui Yoshiaki
Terui Shigeo 
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio
Nagase Izumi


●painting works3

Nara Hiroshi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Hayata Kanichi
Fujiwara non
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi
Matsumura Rokuya

Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru
Morita Keiko 
Yamagata Hachiro
Yamamoto Tadashi
Yuri Yaichi
Yoneya Yuko
Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio
Kamata Toshio
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon

Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 
Watanabe Shunzo

■■■

■List of Members 2005■List of prize works

Minagawa Yoshihiro

Kobayashi Chiemi
Ishikawa Yasuko
Watanabe Suiko
Suzuki Tomoko
Chiba Noriko 
Watanabe Fukiko
Saito Kyoko
Suzuki Kumeo
Shibata Kuniko
Oofunaki Rie

Takeishi Tomio
Takahashi Mutsumi
Sakamoto Masako
Fujita Kanoko
Ootsutsumi Kazuko
Katsuki Akane
Komatsu Shuichi
Maruyama Sakiko
Kodama Ritsuko
Sugawara Shokichi

Ookura Masaya
Kusanagi Nozomi
Fukitani Kaho 

■■■