BACK         Akita Fine Artists Association       2005.9.5更新

■ List of Akita Fine Artists Association Members 2004 

■Adviser   01 Aizawa Kenichi ◆gendaibijutsuka kyokai

■Honorary Member 01 Ikeuchi Mokichi◆jiyu bijutsu  02 himoriryuichiro◆dokuritsubijutsu   03 Abe Yonezo◆shinseisaku

painting

01Aihara Noriko  ◆shutai bijutsu
02Akiyama Mitsuo ◆nikikai
03 Arakawa akoichi ◆shunyokai
04 Ando Hiroshi  ◆
independent
05 Igarashi yuko  ◆ichiyokai

06 Ishiguro Atsuko ◆nikakai
07 Ishizuka Yo  ◆modern art
08 Ishizuka Yosaku◆dokuritsu bijutsu
09 Ishiyama Ryoichi ◆shutai bijutsu
10 Ito Daijiro  ◆
independent

11 Ito Takashi ◆kokugakai
12 Ito Yasuo  ◆shinseisaku
13Ito Yoichiro  ◆nichiyokai
14 Ito Yoshito ◆
independent
15 Imai Koichi ◆dokuritsu bijutsu

16 Urashima Seietsu◆nikikai
17 Enoki Eriko  ◆ichiyokai
18 Ooshima Yukio◆dokuritsu bijutsu
19Ootsuka Hiroshi ◆jiyu bijutsu
20Ootomo Keiko ◆shutai bijutsu

21Oohara Masamitsu ◆nikakai
22 Kagabu Kiyoharu◆dokuritsu bijutsu
23 Nao Kashio  ◆jiyu bijutsu
24 Kaneko Yoshitsugu◆nichiyokai
25 Kamei Koreko ◆sankikai

26 Kawamura Akira ◆independent
27Kiyama Kei   ◆jiyu bijutsu
28 Kimura Katsumi ◆jiyu bijutsu
29 Kudo Kazuo  ◆nikikai
30 Kudo Zenichiro ◆
independent

painting

31 Kudo Eibin  ◆jiyu bijutsu
32Kotanagi noriko ◆nikikai
33 Kobayashi Minoru◆
independent
34 Saito Noboru ◆jiyu bijutsu
35 Sasaki Atsuko ◆jiyu bijutsu

36Sasaki Shingo ◆independent
37Sasaki Hisataka ◆modern art
38Sato Kaname ◆nikikai
39Sato Koso  ◆
independent
40Sato Sohei  ◆nikakai

41Sato Takezo  ◆ougenkai
42Sato Megumi ◆dokuritsu bijutsu
43 Shibuya Shigehiro◆
independent
44 George Jarvis ◆tokakai
45Suzuki Tsukasa ◆nikikai

46Suzuki Miyako ◆independent
47Senbokuya Seiko ◆ichiyokai
48 Takahashi Isao ◆
independent
49 Takahashi Soji ◆ichiyokai
50 Taguchi Atsuko ◆jiyu bijutsu

51 Taguchi Masako ◆nikikai
52Tamao Keiko  ◆nikikai
53 Tsutsui Yoshiaki◆jiyu bijutsu
54 Terui Shigeo ◆daiichi bijutsu
55 Togashi Koichi ◆shutai bijutsu

56 Togashi Hideko◆dokuritsu bijutsu
57Naito Akira  ◆daiichi bijutsu
58 Nakamichi Humio◆suisai renmei
59Nagase Izumi ◆kokugakai
60Nara Hiroshi ◆ougenkai

61Nitta Chima  ◆ougenkai
62 Hashimoto Etsuko ◆ugenkai
63Hatakeyama Hiroshi ◆dokuritsubijutsu
64Hayata Kanichi ◆
independent
65 Hujiwara --- ◆issen bijutsu

painting

66 Hunaki Akiko  ◆jiyu bijutsu
67 Honjo Eiichi  ◆daiichi bijutsu
68 Matsumura Rokuya ◆sankikai
69 Marutani Megumi ◆shutai bijutsu
70 Mitani Ayako  ◆nikikai

71 Mino Toshiyuki ◆jiyu bijutsu
72 Murakami Ayaru ◆nikikai
73 Morita Keiko  ◆jiyu bijutsu
74Yamagata Hachiro ◆nikikai
75Yamamoto Tadashi ◆
independent

76 Yuri Yaichi◆shinbijutsusakka kyokai
77Yoneya Yuko  ◆nihon hanga kyokai
78 Watanabe Kikuzo ◆ichiyokai

sculpture

01 Ito Hiromi  ◆hakujitsu kai
02 Ootsuka Shuhei ◆nikikai
03 Oomori koji  ◆nicchokai
04 Oka kyozo   ◆nikikai
05 Ogasawara Hiroshi ◆nikikai

06 Kasahara Yukio ◆
independent
07 Kamata Toshio ◆nikikai
08 Koyanagi Chikara ◆shinseisaku
09 Sato Kazuo  ◆jiyu bijutsu
10 Nishimura Hiroe ◆modern art

11 Minagawa Kazaemon ◆nitten
12 Minagawa Yoshihiro◆
independent
13 Rei Miyoko  ◆
independent
14 Watanabe Shoji ◆nikikai
15 Watanabe Shunzo◆chokoku renmei

total 97