BACK         Akita Fine Artists Association       2005.3.31new

■ Akita Fine Artists Association exhibition2004 ■
(oil painting・print art・sculpture)

■oomagari exhibition2004■■2004.10.29〜11.4(9:00ー17:00) ■Oomagari municipal central community center
■48th
exhibition 2004■2004.11.●〜11.●(9:00ー16:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword or thumbnail. display a list of thumbnail .


painting works1

01 Aihara Noriko
02
 Akiyama Mitsuo
03
 Arakawa akoichi
04
 Ando Hiroshi
05
 Igarashi yuko

06
 Ishiguro Atsuko
07
 Ishizuka Yo
08
 Ishizuka Yosaku
09
 Ishiyama Ryoichi
10
 Ito Daijiro

11 Ito Takashi
12
 Ito Yasuo
13
 Ito Yoichiro
14
 Ito Yoshito
15
 Imai Koichi

16 Urashima Seietsu
17
 Enoki Eriko
18
 Ooshima Yukio
19
 Ootsuka Hiroshi
20
 Ootomo Keiko

21 Oohara Masamitsu
22
 Kagabu Kiyoharu
23
 Nao Kashio
24
 Kaneko Yoshitsugu
25
 Kamei Koreko

26 Kawamura Akira


painting works2

27 Kiyama Kei
28
 Kimura Katsumi
29
 Kudo Kazuo
30
 Kudo Zenichiro
31
 Kudo Eibin
32
 Kotanagi noriko
33
 Kobayashi Minoru
34
 Saito Noboru
35
 Sasaki Atsuko

36 Sasaki Shingo
37
 Sasaki Hisataka
38
 Sato Kaname
39
 Sato Koso
40
 Sato Sohei

41 Sato Takezo
42
 Sato Megumi
43
 Shibuya Shigehiro
44
 George Jarvis
45
 Suzuki Tsukasa

46 Suzuki Miyako
47
 Senbokuya Seiko
48
 Takahashi Isao
49
 Takahashi Soji
50
 Taguchi Atsuko

51 Taguchi Masako
52
 Tamao Keiko
53
 Tsutsui Yoshiaki
54
 Terui Shigeo
55
 Togashi Koichi

56 Togashi Hideko


painting works3

57 Naito Akira
58
 Nakamichi Humio
59
 Nagase Izumi
60
 Nara Hiroshi

61 Nitta Chima
62
 Hashimoto Etsuko
63
 Hatakeyama Hiroshi
64
 Hayata Kanichi
65
 Hujiwara ---

66 Hunaki Akiko
67
 Honjo Eiichi
68
 Matsumura Rokuya
69
 Marutani Megumi
70
 Mitani Ayako

71 Mino Toshiyuki
72
 Murakami Ayaru
73
 Morita Keiko
74
 Yamagata Hachiro
75
 Yamamoto Tadashi

76 Yuri Yaichi
77
 Yoneya Yuko
78
 Watanabe Kikuzo


sculpture works

01 Ito Hiromi
02
 Ootsuka Shuhei
03
 Oomori koji
04
 Oka kyozo
05
 Ogasawara Hiroshi

06
 Kasahara Yukio
07
 Kamata Toshio
08
 Koyanagi Chikara
09
 Sato Kazuo
10
 Nishimura Hiroe

11
 Minagawa Kazaemon
12
 Minagawa Yoshihiro
13
 Rei Miyoko
14
 Watanabe Shoji
15
 Watanabe Shunzo

■■■


■oomagari exhibition2004


List of prize works

 Ito Daijiro(member)
Ito Hiroji encouraging prize 
 Abe aoi encouraging prize
 Kanno misao
encouraging prize 
 Hunaki Koichi
Saigado prize 
 Ichikawa Heihachi
Saigado prize
 Kodama Ritsuko
Bunendo prize
 Chiba Noriko
 Watanabe Hukiko
 Suzuki Tomoko
 Maruyama Sakiko

 Hujita Kanoko
 Sakamoto Masako
 Ishikawa Yasuko
 Igarashi Hisao
 Komatsu Shuichi
 Takeishi Tomio

■■■


■List of Members 2004■